• Start
  • Organisatie
  • Kringreglement

Kringreglement KNHS Kring de Baronie

Kringreglement KNHS Kring de Baronie

 

Artikel 1: Kringbijdrage
De jaarlijkse bijdrage van verenigingen aan Kring Breda is vastgesteld volgens de onderstaande berekening.
Bij de telling van het aantal leden is 1 juni  van enig jaar de peildatum voor de bijdrage van dat jaar.
Als bron voor de telling van het aantal leden wordt de database van de KNHS gebruikt.
Alle leden worden meegeteld, dus ook de niet startkaarthouders.
Een vereniging die in de loop van een jaar wordt aangemeld, zal naar rato voor het resterende deel van dat jaar een bijdrage dienen te betalen.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de najaarsvergadering vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. \
Wedstrijdorganiserende accommodaties met een eigen wedstrijdnummer of FNRS -nummer dragen de minimale bijdrage van € 37,50 per jaar bij. Dit in afwachting van duidelijkheid over de situatie met de FNRS leden/bedrijvenVerenigingen, die de bijdrage niet hebben voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, ontvangen geen postzendingen meer die vanuit Kring de Baronie wordt verzonden. Ook krijgen zij geen wedstrijden toegewezen tot ze aan hun financiële verplichting hebben voldaan. Wanneer een vereniging in gebreke blijft na het ontvangen van een tweede herinnering zal het dossier overgedragen worden aan de KNHS.

Mogelijke wanbetalers

Artikel 2: Commissie kascontrole
De commissie kascontrole wordt gevormd door twee personen. De samenstelling wordt bepaald door de verenigingsnaam, waarbij het eerste lid wordt bepaald door alfabetisch oplopend te volgen beginnen bij de letter A, terwijl het tweede lid bepaald wordt door het alfabet aflopend te volgen, beginnend bij de letter Z.

Artikel 3: Straffen
Straffen en/of disciplinaire maatregelen, welke zijn opgelegd door de KNHS, zullen door de Kring onvoorwaardelijk worden overgenomen.

Artikel 4: Wedstrijdkalender
Een vereniging dient een wedstrijddatum tijdig aan te melden bij het Kringsecretariaat, zodat kan worden bekeken of deze datum nog beschikbaar is. Data voor de zomerkalender dienen voor 1 november van elk jaar gemeld te worden, data voor de winterkalender dienen voor 1 mei van elke jaar gemeld te worden. Hierdoor kan de wedstrijdkalender tijdig bij de Regio Noord-Brabant en de KNHS ingediend worden voor een officiële vaststelling.

Artikel 5: Inschrijfgeld
Voor het inschrijfgeld dient de tarievenlijst van de KNHS gehanteerd te worden.

Artikel 6: EHBO en andere hulpverlening
Op iedere wedstrijd dient er een EHBO -er en/of BHV -er herkenbaar door middel van een uniform of hesje aanwezig te zijn.
Ook dient er op iedere selectiewedstrijd een vrije doorgang te zijn in de vorm van een pad zodat eventueel benodigde hulpverlening bijvoorbeeld een ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn. De breedte is afhankelijk van de plaatselijke verordening/eisen van de brandweer.

Artikel 7: Informatievoorziening naar de individuele leden
Het secretariaat van elke vereniging is ervoor verantwoordelijk dat haar leden op de hoogte zijn van de wedstrijdkalender, de georganiseerde activiteiten en overige informatie van Kring de Baronie. De Kring zal de belangrijke nieuwtjes op haar website en Facebook -pagina plaatsen.
Verenigingen die aangesloten zijn bij Kring de Baronie gaan akkoord met het ontvangen van berichten welke in algemeen belang zijn van de Kring en/of de Verenigingen. Zoals gemeld op de najaarsvergadering worden alle berichten ook op de website gepubliceerd.

 

Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden
Indien de reglementen in dit Kringreglement over bepaalde omstandigheden geen uitsluitsel geven, beslist het Kringbestuur over de betreffende omstandigheid.

 

Goed gekeurd  op de Algemene leden Vergadering van  15-11-2018