• Start
  • Organisatie
  • Kringreglement

Kringreglement KNHS Kring de Baronie

Kringreglement KNHS Kring de Baronie

 

Artikel 1: Kringbijdrage

De jaarlijkse bijdrage van verenigingen aan Kring Breda is vastgesteld volgens de onderstaande

berekening.

Bij de telling van het aantal leden is 1 januari wordt 1 juni van enig jaar de peildatum voor de bijdrage van

dat jaar. Dit is goed gekeurd op de vergadering van 12 april 2016. Als bron voor de telling van het aantal

leden wordt de database van de KNHS gebruikt.

Alle leden worden meegeteld, dus ook de niet startkaarthouders.

 

Een vereniging die in de loop van een jaar wordt aangemeld, zal naar rato voor het resterende deel van

dat jaar een bijdrage dienen te betalen.

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de najaarsvergadering vastgesteld voor het daaropvolgende

jaar.

Wedstrijdorganiserende accommodaties met een eigen wedstrijdnummer of FNRS -nummer dragen de

minimale bijdrage van € 32,50 per jaar bij. Dit in afwachting van duidelijkheid over de situatie met de

 

FNRS leden/bedrijven

Verenigingen, die de bijdrage niet hebben voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, ontvangen geen

postzendingen meer die vanuit Kring de Baronie wordt verzonden. Ook krijgen zij geen wedstrijden

toegewezen tot ze aan hun financiële verplichting hebben voldaan. Wanneer een vereniging in gebreke

blijft na het ontvangen van een tweede herinnering zal het dossier overgedragen worden aan de KNHS.

Mogelijke wanbetalers

Als een vereniging de kring afdracht niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan zal er administratie

kosten worden berekend.

 

 

Artikel 2: Commissie kascontrole

De commissie kascontrole wordt gevormd door twee personen. De samenstelling wordt bepaald door de

verenigingsnaam, waarbij het eerste lid wordt bepaald door alfabetisch oplopend te volgen beginnen bij

de letter A, terwijl het tweede lid bepaald wordt door het alfabet aflopend te volgen, beginnend bij de

letter Z.


Artikel 3: Straffen

Straffen en/of disciplinaire maatregelen, welke zijn opgelegd door de KNHS, zullen door de Kring

onvoorwaardelijk worden overgenomen.

 

Artikel 4: Wedstrijdkalender

Een vereniging dient een wedstrijddatum tijdig aan te melden bij het Kringsecretariaat, zodat kan worden

bekeken of deze datum nog beschikbaar is. Data voor de zomerkalender dienen voor 1 november van elk

jaar gemeld te worden, data voor de winterkalender dienen voor 1 mei van elke jaar gemeld te worden.

Hierdoor kan de wedstrijdkalender tijdig bij de Regio Noord-Brabant en de KNHS ingediend worden voor

een officiële vaststelling.


 

Artikel 5: Inschrijfgeld

Voor het inschrijfgeld dient de tarievenlijst van de KNHS gehanteerd te worden.


Artikel 6: Afdelingsdressuur

KNHS Kring de Baronie draagt maximaal € 50 wordt € 100,00 bij voor het organiseren van de

selectiewedstrijden van de afdelingsdressuur paarden/pony's. Hierdoor is het niet toegestaan om

inschrijfgeld te rekenen voor de afdelingsdressuur tijdens selectiewedstrijden.

 

 

Artikel 7: EHBO en andere hulpverlening

Op iedere wedstrijd dient er een EHBO -er en/of BHV -er herkenbaar door middel van een uniform of

hesje aanwezig te zijn.

Ook dient er op iedere selectiewedstrijd een vrije doorgang te zijn in de vorm van een pad zodat

eventueel benodigde hulpverlening bijvoorbeeld een ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn. De

breedte is afhankelijk van de plaatselijke verordening/eisen van de brandweer.


Artikel 8: Kringkampioenen

Bij de paarden worden alleen kampioenen uitgeroepen, bij de pony´s wordt een kampioen en

reservekampioenschap uitgeroepen. Kampioen kun je alleen worden bij meerdere deelnemers per

categorie of als er een is worden deze met de opvolgende categorie samen gevoegd.


Artikel 9: Afvaardiging

Om voor afvaardiging in aanmerking te komen dient een combinatie tenminste één maal binnen de kring

geplaatst te zijn op een selectiewedstrijd. De aanvullende voorwaarden aan de afvaardiging zijn

vastgelegd in de selectievoorwaarden, welke op de website van de Kring gepubliceerd worden.

De afvaardiging is pas geldig wanneer de aanmelding op het wedstrijd secretariaat binnen is. Uiterste

datum voor het insturen van de inschrijfformulieren wordt kenbaar gemaakt op de site onder kopje

 

Regio. Is uw inschrijving niet tijdig op het wedstrijdsecretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aanwezig

dan wordt de reserve opgeroepen en vervalt uw afvaardiging.

Indien één paard of pony met meerdere ruiters geselecteerd is voor de afvaardiging moet ook tenlaatste

1 week na de laatste selectiewedstrijd doorgegeven worden welke combinatie afgevaardigd zal worden.

Indien dit niet gebeurd zal automatisch de hoogste klasse afgevaardigd worden en vervallen de overige

afvaardigingen.


 

Artikel 10: Informatievoorziening naar de individuele leden

Het secretariaat van elke vereniging is ervoor verantwoordelijk dat haar leden op de hoogte zijn van de

wedstrijdkalender, de georganiseerde activiteiten en overige informatie van Kring de Baronie. De Kring zal

de belangrijke nieuwtjes op haar website en Facebook -pagina plaatsen.

Verenigingen die aangesloten zijn bij Kring de Baronie gaan akkoord met het ontvangen van berichten

welke in algemeen belang zijn van de Kring en/of de Verenigingen.


Artikel 11: Onvoorziene omstandigheden

Indien de reglementen in dit Kringreglement over bepaalde omstandigheden geen uitsluitsel geven,

beslist het Kringbestuur over de betreffende omstandigheid.

 

Goed gekeurd op de Algemene leden Vergadering van 27 oktober 2016.

 

 

 

 

Copyright © 2017 KNHS Kring De Baronie