Privacy policy

KNHS Kring de Baronie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KNHS Kring de Baronie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KNHS Kring de Baronie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam/adres/woonplaats (NAW-gegevens).

KNHS Kring de Baronie verwerkt persoonsgegevens over u als u lid bent van de KNHS, deelneemt aan evenementen onder auspiciën van KNHS en/of KNHS Kring de Baronie en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens van leden worden verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Bijhouden van de verenigingslijst met contactpersonen
 • Uitnodigen en/of informeren van leden voor algemene vergadering, evenementen in de regio, informeren over belangwekkende zaken zoals paardenwelzijn (denk aan besmettelijke dierziekten)
 • Verwerken en/of publiceren van resultaten ten behoeve van selecties, kampioenschappen, afvaardiging, e.d.
 • Historisch belang
 • Nieuwsberichten op onze website en/of social media

 

Grondslag voor deze verwerking is:

 • Uw lidmaatschap
 • Uw deelname aan wedstrijden en/of evenementen
 • Het invullen van het contactformulier op onze website
 • Aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 

De volgende persoonsgegevens kunnen door KNHS Kring de Baronie worden verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Lidmaatschapsnummer
 • Actiefoto

 

Websitegebruik: Cookies en formulieren
KNHS Kring de Baronie heeft een website: www.knhskringdebaronie.nl

 

Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies; Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag. Door het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.

KNHS Kring de Baronie gebruikt op haar website contactformulieren of linken naar formulieren (inschrijfmodules). De persoonsgegevens die zo worden verzameld, worden gebruikt om antwoord te geven op uw vraag, opmerking/aanmerking, dan wel u in te schrijven voor een wedstrijd of evenement.

Bewaartermijn

 • De KNHS Kring de Baronie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • De KNHS Kring de Baronie bewaart uw gegevens maximaal 2 jaar.
 • Gegevens van paard en resultaten worden in principe onbeperkt bewaard. 

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging & AVG verantwoordelijke
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Binnen het bestuur van KNHS Kring de Baronie treedt de voorzitter op als verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Indien u een klacht heeft  over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als we er samen met u niet uitkomen, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Mocht u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens
KNHS Kring de Baronie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.